Nasza firma jest uprawniona do transportu niżej wymienionych odpadów: 

Kody odpadów

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia Tr
02 01 03 Odpadowa masa roślinna Tr
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) Tr
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej Tr
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Z Tr
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 Tr
02 01 10 Odpady metalowe Tr
02 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców Tr
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca Tr
02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa Tr
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych,olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych,przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców Tr
02 03 02 Odpady konserwantów Tr
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne Tr
02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa Tr
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) Tr
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych Tr
02 03 82 Odpady tytoniowe Tr
02 03 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków Tr
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) Tr
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 04 80 Wysłodki Tr
02 04 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania Tr
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 05 80 Odpadowa serwatka Tr
02 05 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa Tr
02 06 02 Odpady konserwantów Tr
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze Tr
02 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców Tr
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów Tr
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych Tr
02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa Tr
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary Tr
02 07 99 Inne nie wymienione odpady Tr
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka Tr
03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 Tr
03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 Tr
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
03 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych Z Tr
03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne Z Tr
03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna Z Tr
03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna Z Tr
03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
03 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01 Odpady z kory i drewna Tr
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) Tr
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury Tr
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury Tr
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu Tr
03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych Tr
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji Tr
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 Tr
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem Tr
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia Tr
03 03 99 Inne nie wymienione odpady Tr
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) Z Tr
04 01 02 Odpady z wapnienia Z Tr
04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) Z Tr
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom Z Tr
04 01 05 Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu Z Tr
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków Z Tr
04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków Z Tr
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) Z Tr
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania Z Tr
04 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) Z Tr
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) Z Tr
04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne Z Tr
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 Z Tr
04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 Z Tr
04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 Z Tr
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych Z Tr
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych Z Tr
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych Z Tr
04 02 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 02* Osady z odsalania Tr
05 01 03* Osady z dna zbiorników Tr
05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania Tr
05 01 05* Wycieki ropy naftowej Tr
05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń Tr
05 01 07* Kwaśne smoły Tr
05 01 08* Inne smoły Tr
05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 Tr
05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw Tr
05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy Tr
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej Tr
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych Tr
05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) Tr
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej Tr
05 01 17 Bitum Tr
05 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01* Kwaśne smoły Tr
05 06 03* Inne smoły Tr
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych Tr
05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole Tr
05 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 01* Osady zawierające rtęć Tr
05 07 02 Odpady zawierające siarkę Tr
05 07 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy Z Tr
06 01 02* Kwas chlorowodorowy Z Tr
06 01 03* Kwas fluorowodorowy Z Tr
06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy Z Tr
06 01 05* Kwas azotowy i azotawy Z Tr
06 01 06* Inne kwasy Z Tr
06 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 01* Wodorotlenek wapniowy Z Tr
06 02 03* Wodorotlenek amonowy Z Tr
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy Z Tr
06 02 05* Inne wodorotlenki Z Tr
06 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki Z Tr
06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie Z Tr
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 Tr
06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie Z Tr
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 Tr
06 03 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 03* Odpady zawierające arsen Z Tr
06 04 04* Odpady zawierające rtęć Z Tr
06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie Z Tr
06 04 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki Z Tr
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 Tr
06 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy Z Tr
06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru Z Tr
06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć Z Tr
06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) Z Tr
06 07 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony Z Tr
06 08 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02 Żużel fosforowy Tr
06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Z Tr
06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 Tr
06 09 80 Fosfogipsy Tr
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) Tr
06 09 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
06 10 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu Tr
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu Tr
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu Tr
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu Tr
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazaowy Tr
06 11 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy Z Tr
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) Z Tr
06 13 03 Czysta sadza Tr
06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu Tr
06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi Tr
06 13 99 Inne nie wymienione odpady Tr
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 Tr
07 01 80 Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) Tr
07 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 Tr
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych Z Tr
07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) Z Tr
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 Z Tr
07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony Z Tr
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 Z Tr
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy Z Tr
07 02 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 Tr
07 03 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Z Tr
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 Z Tr
07 04 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 Z Tr
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 Tr
07 05 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 Tr
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju Z Tr
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek Z Tr
07 06 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 Tr
07 07 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 Z Tr
08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 Z Tr
08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 Z Tr
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 Z Tr
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 Z Tr
08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów Z Tr
08 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01 Odpady proszków powlekających Z Tr
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne Z Tr
08 02 99 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne inne niewymienione odpady w 08 02 03 Z Tr
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie Z Tr
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie Z Tr
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 Z Tr
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 Z Tr
08 03 16* Zużyte roztwory trawiące Z Tr
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne Z Tr
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 Z Tr
08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne Z Tr
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 Z Tr
08 03 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 Z Tr
08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 Z Tr
08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 Z Tr
08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 Z Tr
08 04 17* Olej żywiczny Z Tr
08 04 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
08 05 Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08
08 05 01* Odpady izocyjanianów Z Tr


10 Odpady z procesów termicznych
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) Tr
10 01 02 Popioły lotne z węgla Tr
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej Tr
10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych Tr
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych Tr
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu Tr
10 01 09* Kwas siarkowy Tr
10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo Tr
10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 Tr
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 Tr
10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 Tr
10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 Tr
10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 Tr
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) Tr
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni Tr
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej Tr
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych Tr
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych Tr
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) Tr
10 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) Tr
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów Tr
10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 Tr
10 02 10 Zgorzelina walcownicza Tr
10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 Tr
10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 Tr
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne Tr
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza Tr
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy Tr
10 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02 Odpadowe anody Tr
10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej Tr
10 03 05 Odpady tlenku glinu Tr
10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej Tr
10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej Tr
10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Tr
10 03 16 Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15 Tr
10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod Tr
10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 Tr
10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 Tr
10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 Tr
10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 Tr
10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 Tr
10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 Tr
10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 Tr
10 03 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) Tr
10 04 04* Pyły z gazów odlotowych Tr
10 04 05* Inne cząstki i pyły Tr
10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 Tr
10 04 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) Tr
10 05 03* Pyły z gazów odlotowych Tr
10 05 04 Inne cząstki i pyły Tr
10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 Tr
10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Tr
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 Tr
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych Tr
10 05 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 06 03* Pyły z gazów odlotowych Tr
10 06 04 Inne cząstki i pyły Tr
10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 Tr
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane Tr
10 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 07 04 Inne cząstki i pyły Tr
10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 Tr
10 07 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04 Cząstki i pyły Tr
10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 08 09 Inne żużle Tr
10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Tr
10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 Tr
10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod Tr
10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 Tr
10 08 14 Odpadowe anody Tr
10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 Tr
10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 Tr
10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 Tr
10 08 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03 Żużle odlewnicze Tr
10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 Tr
10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 Tr
10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 Tr
10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 Tr
10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 Tr
10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów Tr
10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 Tr
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne Tr
10 09 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze Tr
10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 Tr
10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 Tr
10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 Tr
10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 Tr
10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 Tr
10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów Tr
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 Tr
10 10 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego Tr
10 11 05 Cząstki i pyły Tr
10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 Tr
10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 Tr
10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 Tr
10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 Tr
10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 Tr
10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 Tr
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe Tr
10 11 81* Odpady zawierające azbest Tr
10 11 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej Tr
10 12 03 Cząstki i pyły Tr
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 12 06 Zużyte formy Tr
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) Tr
10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 Tr
10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie Tr
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 Tr
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
10 12 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej Tr
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego Tr
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) Tr
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych Tr
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 Tr
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 Tr
10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 Tr
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy Tr
10 13 80 Odpady z produkcji cementu Tr
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu Tr
10 13 82 Wybrakowane wyroby Tr
10 13 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 14 Odpady z krematoriów
10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć Tr
10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu Tr
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu Tr
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu Tr
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu Tr
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu Tr
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu Tr
10 80 99 Inne nie wymienione odpady Tr
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05* Kwasy trawiące Z Tr
11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 Z Tr
11 01 07* Alkalia trawiące Z Tr
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania Z Tr
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 Z Tr
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 Z Tr
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 Z Tr
11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Z Tr
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) Z Tr
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy Z Tr
11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 Z Tr
11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 02 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 01* Odpady zawierające cyjanki Z Tr
11 03 02* Inne odpady Z Tr
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 01 Cynk twardy Z Tr
11 05 02 Popiół cynkowy Z Tr
11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Z Tr
11 05 04* Zużyty topnik Z Tr
11 05 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr


14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach

14 06 01* CFC, HCFC, HFC Z Tr
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników Z Tr
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników Z Tr
14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne Tr
14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki Tr

16 03 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 Z Tr
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 Z Tr
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia Tr
16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 Z Tr
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych Z Tr
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) Z Tr
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) Tr
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 Z Tr

16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty Tr
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne Z Tr
16 07 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr

16 08 Zużyte katalizatory
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) Z Tr
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki Z Tr
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 Z Tr
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) Z Tr
16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy Z Tr
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory Z Tr
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Z Tr
16 09 Substancje utleniające
16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) Z Tr
16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) Z Tr
16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) Z Tr
16 09 04* Inne nie wymienione substancje utleniające Z Tr

16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne Tr

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest Tr
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne Tr
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 Tr
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest Tr