• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis pojazdów ciężarowych MAN, części zamienne MAN

Nie­uży­wa­ny po­jazd cię­ża­ro­wy powoduje niepowetowane stra­ty dla przed­się­bior­cy, o czym prze­ko­nu­je się każdego miesiąca tysiące firm, także tych mniej­szych, i znacz­nie więk­szych. Ukazujemy się te­mu mankamentowi na­prze­ciw, wykonując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis aut ciężarowych MAN. Podejmujemy się każdych na­praw aut ciężarowych MAN, a w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw skomplikowanych np. skrzyń bie­gów, mo­stów, hy­drau­li­ki a także ukła­dów wy­de­cho­wych i za­si­la­nia. To jeszcze nie wszyściutko. Poznaj warsztat MAN Magnum z bli­ska. Bar­dzo szyb­ka naprawa oraz konkurencyjne ce­ny? Takie dobre po­łą­cze­nie spotkasz zaledwie w ser­wi­sie aut ciężarowych Magnum. Potężnym atu­tem ser­wi­su MAN w Magnum jest nieprzerwana do­stęp­ność wszystkich czę­ści aut ciężarowych. Od 30tu lat paramy się też ich sprze­da­żą, oraz przeprowadzamy tak­że na­pra­wy aut ciężarowych MAN, też tych najmocniej zło­żo­nych i trudnych. Zle­ca­jąc nam usłu­gę ser­wi­su MAN, mo­żesz zdawać się na bezzwłoczną re­ali­za­cję, gdyż spece pra­cu­ją­cy w na­szej ekipie posiadają dowolną część w magazynie, dzię­ki cze­mu zmniej­sza się czas po­trzeb­ny do na­pra­wy, jak i jej cena. Co dodatkowo, spece specjalizują się w dowolnej sferze ser­wi­su MAN i dys­po­nu­ją znajomością przyzwalającą na nazwanie pro­ble­mu, któ­re­go nie uda­ło się wy­kryć pozostałym warsztatom.
serwis-man-czesci-zamienne-krapkowice-opole.jpg

MECHANIK

PLN150/godz

SPAWACZ

PLN165/godz

LAKIERNIK

PLN165/godz

ZAUFALI NAM