• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis, naprawa i części zamienne naczep KAESSBOHRER

Naprawa, serwis oraz części zamienne naczep KAESSBOHRER

Bezzwłoczna reparacja oraz przystępne ce­ny? Ta­kie po­łą­cze­nie spotkasz jedynie w ser­wi­sie pojazdów ciężarowych Magnum. Nieeksploatowana naczepa KAESSBOHRER to poważne stra­ty dla przed­się­bior­cy, o czym dowiaduje się każdego miesiąca tysiące przedsiębiorców, za­rów­no tych małych, i znacz­nie więk­szych. Wyruszamy te­mu zmartwieniu twarzą w twarz, wykonując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis naczep KAESSBOHRER. Do­ko­nu­je­my wszel­kich na­praw naczep KAESSBOHRER, w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw bar­dzo zło­żo­nych np. pneumatyki, hydrauliki, elektryki czy też ukła­dów hydraulicznych i za­si­la­nia. To jed­nak nie wszyściutko. Poznaj serwis mechaniczny naczep KAESSBOHRER z bli­ska. Potężnym atu­tem warsztatu naczep KAESSBOHRER w Magnum jest zapewniona dostęp do wszystkich czę­ści naczep. Od 30tu lat zaj­mu­je­my się mię­dzy in­ny­mi ich dostarczaniem, ale przeprowadzamy też na­pra­wy naczep KAESSBOHRER, także tych naj­bar­dziej zło­żo­nych i trudnych. Zle­ca­jąc nam usłu­gę ser­wi­su naczepy KAESSBOHRER, mo­żesz być pewny na błyskawiczną re­ali­za­cję, gdyż specjaliści pra­cu­ją­cy w na­szej ekipie ma­ją każ­dą część pod rę­ką, dzię­ki cze­mu zmniej­sza się czas po­trzeb­ny do na­pra­wy, jak i jej koszt. Co jeszcze, specjaliści są wy­spe­cja­li­zo­wa­ni w dowolnej płaszczyźnie serwisu naczep KAESSBOHRER i dys­po­nu­ją wie­dzą przyzwalającą na zdiagnozowanie awarii, takiego jakiego nie uda­ło się zidentyfikować obcym firmom.

NAPRAWA MECHANICZNA KAESSBOHRER

PLN150/godz

SPAWANIE KAESSBOHRER

PLN165/godz

LAKIEROWANIE KAESSBOHRER

PLN165/godz

Witaj w serwisie mechanicznym naczep KAESSBOHRER. Poproś o indywidualną ofertę na naprawę naczep KASSBOHRER.

ZAUFALI NAM