• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis, naprawa i części zamienne naczep KRONE

Naprawa, części zamienne i serwis naczep KRONE

Natychmiastowa naprawa oraz przystępne ce­ny? To po­łą­cze­nie odnajdziesz zaledwie w ser­wi­sie sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych Magnum. Nieeksploatowana naczepa KRONE to poważne stra­ty dla przewoźnika, o czym dowiaduje się każdego miesiąca tysiące przedsiębiorców, tak samo tych małych, i znacz­nie więk­szych. Wyruszamy te­mu zgryzowi po przeciwnej stronie, wykonując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis naczep KRONE. Do­ko­nu­je­my wszystkich na­praw naczep KRONE, w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw trudnych np. elektryki, pneumatyki, hydrauliki czy też ukła­dów pneumatycznych i instalacji elektrycznej. To jeszcze nie wszyściutko. Poznaj warsztat mechaniczny naczep KRONE z bli­ska. Potężnym atu­tem serwisu naczep ciężarowych KRONE w Magnum jest sta­ła dostęp do każdych czę­ści naczep. Od 30tu lat trudnimy się także ich sprze­da­żą, lecz re­ali­zu­je­my również serwisy naczep KRONE, też tych najmocniej zło­żo­nych i trudnych. Zle­ca­jąc w Magnum usłu­gę ser­wi­su naczepy KRONE, mo­żesz li­czyć na bar­dzo szyb­ką re­ali­za­cję, gdyż fa­chow­cy pra­cu­ją­cy w na­szej ekipie trzymają dowolnie wybraną część dostępną, dzię­ki cze­mu pomniejsza się czas konieczny do na­pra­wy, jak i jej opłata. Co wię­cej, fa­chow­cy są wy­spe­cja­li­zo­wa­ni w dowolnej części ser­wi­su naczep KRONE i skupiają w ręku wie­dzą po­zwa­la­ją­cą na zi­den­ty­fi­ko­wa­nie awarii, takiego jakiego nie uda­ło się wy­kryć obcym warsztatom.

Witaj w serwisie mechanicznym naczep KRONE. Poproś o indywidualną ofertę na naprawę naczep KRONE, jeśli masz więcej pojazdów.

ZAUFALI NAM