• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis pojazdów ciężarowych MERCEDES, części zamienne MERCEDES

Nie­uży­wa­ny po­jazd cię­ża­ro­wy ge­ne­ru­je duże stra­ty dla przewoźnika, o czym prze­ko­nu­je się każdego miesiąca wie­le ty­się­cy przedsiębiorców, tak samo tych niewielkich, a także dużej wielkości. Wy­cho­dzi­my te­mu mankamentowi en face, re­ali­zu­jąc pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis aut ciężarowych MERCEDES. Do­ko­nu­je­my każdych na­praw aut ciężarowych MERCEDES, a w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw poważnych np. skrzyń bie­gów, mo­stów, hy­drau­li­ki albo ukła­dów pneumatycznych i elektryki. To jeszcze nie wszyściutko. Poznaj serwis mechaniczny MERCEDES Magnum z bli­ska. Bezzwłoczna eliminacja usterek a także konkurencyjne ce­ny? Ta­kie po­łą­cze­nie znaj­dziesz tyl­ko w ser­wi­sie aut ciężarowych Magnum. Potężnym atu­tem serwisu pojazdów ciężarowych MERCEDES w Magnum jest nieprzerwana dostęp do każdych czę­ści aut ciężarowych. Od trzech dekad paramy się także ich sprze­da­żą, ale wykonujemy też remonty aut ciężarowych MERCEDES, także tych naj­bar­dziej skomplikowanych i wy­ma­ga­ją­cych. Zle­ca­jąc nam usłu­gę ser­wi­su MERCEDES, mo­żesz li­czyć na bezzwłoczną re­ali­za­cję, gdyż fa­chow­cy pra­cu­ją­cy w na­szej za­ło­dze posiadają dowolną część dostępną, dzię­ki cze­mu zmniej­sza się czas wymagany do na­pra­wy, jak i jej koszt. Co dodatkowo, fa­chow­cy specjalizują się w dowolnej problamtyce serwisu pojazdów ciężarowych MERCEDES i dzierżą kwalifikacją przyzwalającą na zi­den­ty­fi­ko­wa­nie usterki, któ­re­go nie uda­ło się zidentyfikować in­nym za­kła­dom.
serwis-mercedes-czesci-zamienne.jpg

MECHANIK

PLN150/godz

SPAWACZ

PLN165/godz

LAKIERNIK

PLN165/godz

ZAUFALI NAM