• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis, naprawa i części zamienne naczep KEOGEL

Serwis i naprawa naczep KOEGEL

Natychmiastowa reparacja a także ni­skie ce­ny? Ta­kie po­łą­cze­nie spotkasz jedynie w ser­wi­sie sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych Magnum. Nie­uży­wa­na naczepa KOEGEL to poważne stra­ty dla przewoźnika, o czym prze­ko­nu­je się każdego miesiąca setki przewoźników, tak samo tych niewielkich, a także dużych. Ukazujemy się te­mu pro­ble­mo­wi na­prze­ciw, wykonując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis naczep KOEGEL. Do­ko­nu­je­my każdych na­praw naczep KEOGEL, w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw trudnych np. pneumatyki, hydrauliki, elektryki albo ukła­dów hamulcowych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektryki. To jed­nak nie wszyst­ko. Poznaj ser­wis naczep KOEGEL lepiej. Ogrom­nym plusem warsztatu mechanicznego naczep KEOGEL w Magnum jest zapewniona dostęp do każdych czę­ści naczep. Od 30tu lat trudnimy się mię­dzy in­ny­mi ich sprze­da­żą, lecz przeprowadzamy również remonty naczep KEOGEL, też tych najmocniej skomplikowanych i wy­ma­ga­ją­cych. Zle­ca­jąc u nas usłu­gę ser­wi­su naczepy KOEGEL, mo­żesz zdawać się na błyskawiczną re­ali­za­cję, gdyż spece pra­cu­ją­cy w na­szej za­ło­dze posiadają każ­dą część dostępną, dzię­ki cze­mu pomniejsza się czas po­trzeb­ny do na­pra­wy, jak i jej opłata. Co dodatkowo, spece są wy­spe­cja­li­zo­wa­ni w dowolnej płaszczyźnie serwisu naczep KOEGEL i skupiają w ręku znajomością przyzwalającą na rozpoznanie pro­ble­mu, takiego jakiego nie uda­ło się wy­kryć pozostałym serwisom mechanicznym.

NAPRAWA MECHANICZNA KOEGEL

PLN150/godz

SPAWANIE NACZEP KOEGEL

PLN165/godz

LAKIEROWANIE NACZEP KOEGEL

PLN165/godz

Zapraszamy do serwisu naczep KOEGEL! Jeśli masz więcej pojazdów, to poproś nas o indywidulną ofertę na opiekę serwisową naczep KOEGEL.

ZAUFALI NAM